ZASIĘG i TRYBY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ I DROGI SĄDOWEJ
Archiwum

Wpisy z tagiem: Rozprawy

środa, 04 stycznia 2012

Możemy wyróżnić dwa rodzaje posiedzeń sądowych a mianowicie posiedzenia jawne i niejawne.
Pierwsze odbywają się z udziałem stron bądź uczestników postępowania lub ich przedstawicieli a także w zasadzie przy udziale publiczności czyli osób nie uczestniczących w postępowaniu.
Posiedzenia niejawne zaś odbywają się bez udziału stron, uczestników czy ich przedstawicieli. Na posiedzenia niejawne poza sądem i protokolantem mają wstęp na salę sądową tylko osoby wezwane. (zasadą są jednak posiedzenia jawne) wyznaczone na rozprawę.
Mogą być jeszcze posiedzenia jawne dla przeprowadzenia ściśle określonych czynności procesowych (np. przeprowadzenie dowodu).
Posiedzenia niejawne w procesie wyznacza się dla załatwienia w zasadzie pewnych określonych kwestii formalnych (np. odrzucenie pozwu, niedopuszczenia środka odwoławczego).

W postępowaniu nieprocesowym obowiązuje odwrotna zasada niż w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych zaś wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy od postanowienia sądu.

W postępowaniu egzekucyjnym posiedzenia sądu wyznaczone są tylko w stosunkowo nielicznych wypadkach przewidzianych prawem egzekucyjnym. Rozprawa należy tu do rzadkości np. konieczna jest ona w celu wydania ponownego tytułu egzekucyjnego (art. 794) lub rozstrzygnięcia skargi na czynności komornika. Poza także nielicznymi wypadkami w których sąd wyznacza w tym postępowaniu posiedzenia niejawne, spotykamy się ze specjalnymi terminami wyznaczanymi przez sąd dla wysłuchania strony i to w zasadzie w obecności strony przeciwnej. W postępowaniu egzekucyjnym odbywają się specjalne posiedzenia publiczne przewidziane dla dokonania w drodze licytacji sprzedaży nieruchomości lub ruchomości.

Wyznaczenie posiedzeń sądowych należy zawsze do przewodniczącego zgodnie z przyjętą zasadą kierownictwa sądowego postępowania. Przewodniczący wyznacza posiedzenie sądowe z urzędu ilekroć tego wymaga stan sprawy.

O posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone co najmniej na tydzień przed. Strony mogą w toku posiedzenia a jeżeli nie były na nim obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądowi na uchybienia przepisom postępowania. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania.
Z przebiegu każdego posiedzenia jawnego protokolant spisuje pod kierownictwem przewodniczącego protokół. Jedynie tylko przy wydaniu wyroku zaocznego, jeśli oczywiście sąd nie przeprowadzał postępowania dowodowego wystarcza zaznaczenia w aktach, że pozwany nie stawił się na posiedzenie, nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności i nie złożył żadnych wyjaśnień oraz wzmianka co do ogłoszenia wyroku.
Natomiast z posiedzenia niejawnego sporządza się tylko notatkę służbową jeżeli nie wydano na tym posiedzeniu orzeczenia.
Protokół podlega kontroli stron procesowych. Strony mogą żądać sprostowania, uzupełnienia protokołu.

Odroczenia.
Art. 214
rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowości w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.
Art. 215.
Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd postanowi wezwać do wzięcia udziału w sprawie lub zawiadomić o toczącym się procesie osoby, które dotychczas w postępowaniu nie występowały w charakterze powodów lub pozwanych.